Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Halka Arz Takvimi ve Yeni Halka Arzlar

Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başlayacak Şirketlerin Halka Arz Takvimi

Halka Arz Takvimi

Dağıtım: Eşit

Halka Arz Fiyatı: 14,50

İlk İşlem Tarihi: 05 Temmuz 2024

Efor Çay Sanayi ve Ticaret Halka Arz Bilgileri:

Efor Çay halka arz sürecinde Şirket, 63.000.000 TL’si sermaye artırımı, 27.000.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 90.000.000 TL nominal tutarda hisseyi 14,5 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda Efor Çay’ın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL’den 363.000.000  TL’ye yükselmesi beklenirken; arz edilen payların tamamının satılması durumunda halka açıklık oranının yaklaşık %24,79; halka arz büyüklüğünün ise 1.305.000.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Efor Çay Sanayi ve Ticaret Fon Kullanım Yerleri:

Efor Çay halka arz izahnamesinde yer alan bilgiye göre, Şirket halka arzdan elde edilecek fonu şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

  • Yatırımlar - %25
  • Girişim sermayesi yatırımı - %5
  • Finansal borçların ödenmesi - %30
  • İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması - %40

Halka Arz Takvimi 2024 Yeni Halka Arzlar 

Yeni halka arzlar, borsada işlem görmeye başladığı ilk günden itibaren 2 yıl boyunca BIST Halka Arz Endeksi kapsamında yer alır. BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ), son iki yılda gerçekleşen artan sayıdaki halka arzların etkisiyle, bileşen sayısı bakımından 20 Şubat 2024 itibariyle 96 farklı şirket hissesini içermektedir. Ülkemiz hisse senedi piyasasında, özellikle 2021 senesi itibariyle halka arz listesinde oldukça belirgin bir artış görülmeye başlandı. 2019 ve 2020 senelerinde sırasıyla 6 ve 8 şirket halka arz olurken; takvimler 2021 senesini gösterdiğinde, borsada yeni halka arzların sayısında adeta bir sıçrama yaşanarak bu sayı 52’ye yükseldi. Artan halka arz sayılarıyla paralel olarak, aynı yıl içinde pay senedi yatırımcı sayısında da yüksek oranda büyüme kaydedilirken; halka arzlara katılan ortalama yatırımcı sayısında da ciddi artışlar görüldü.

Takip eden 2022 senesinde ise, Ernst&Young Global IPO Trends raporuna göre, dünya borsaları tarafında halka arzların yıllık bazda %50 oranında azaldığı bir dönem yaşanmasına rağmen, Türkiye’de 40 adet firmanın daha yeni halka arz edilen hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

2023 halka arz takviminin de yine oldukça yoğun geçti. 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplaması gerçekleşen Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (SOKE) ile başlayan 2023 halka arz sezonu; sene içerisinde gerçekleşen yeni hisse arzları ve senenin en son halka arzları olan Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. (MEGMT), Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) halka arzı da dâhil olmak üzere, toplam 54 şirketin halka arzı ile rekor bir rakamla son buldu.

2023 yılının en büyük halka arzı, 6,825 milyar TL halka arz büyüklüğü ile TAB Gıda olurken; onu 3,335 milyar TL ile Akfen Yenilenebilir Enerji, 3,461 milyar TL ile Enerya Enerji ve 3,95 miyar TL ile Kayseri Şeker takip etti. Gerçekleşen halka arzların toplam büyüklüğü ise 79,3 milyar TL oldu.

Şimdi yatırımcıların yanıtını en çok merak ettikleri soruların başında “2024 senesinde de halka arzlar devam edecek mi?” sorusu geliyor.

Kredi maliyetlerinin yüksek seyrettiği dönemler ve borçlanma yoluyla finansmana erişimin zorlaştığı dönemler, şirketler için halka arz yoluyla finansmanın daha cazip hale gelmesine neden olmaktadır. Şu anda içinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamı da, büyümek isteyen veya nakde ihtiyaç duyan şirketler açısından halka arz yoluyla finansman sağlama imkânının iyi bir alternatif olmasını sağlıyor. Öte yandan Türkiye sermaye piyasalarına genel olarak bakıldığında hala halka açık şirket sayısının çok yüksek olmadığı ve bu sebeple bu alanda potansiyelin yüksek olduğu görülüyor. Tüm bu faktörler dikkate alındığında, 2024 yeni halka arz takviminin, yine oldukça kalabalık bir halka arz listesi içereceği öngörülebilir.

Bu noktada 2024 borsa halka arz takviminin nasıl şekilleneceği ve yeni halka arz tarihlerinin ne zaman belli olacağı soruları akıllarda beliriyor. Halka arz olacak şirketler, haftalık SPK Bülteni’nde açıklandıktan genellikle kısa bir süre içerisinde halka arz edilmektedir. Bu sebeple halka arzlar ne zaman sorusuna verilecek cevapların ufku çok fazla ileriye gitmemektedir. Halka arz edilecek hisseleri veya bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri olacak sorularının cevaplarnını öğrenmek için hisse senedi halka arz takvimini belirli aralıklarla takip etmenizi öneririz. Kesinleşen halka arz hisse takvimine ise bu sayfamızdan güncel olarak ulaşabilir ve en yakın halka arz ile ilgili özet bilgileri yine buradan bulabilirsiniz.

Halka Arz Nedir? 

Halka arz ne demek denildiğinde, halk arasında daha çok hisse senedi halka arzları akla gelmekle birlikte, esasında halka arz süreci sadece hisse senedi arzlarını değil; bunun yanında şirketlerin tahvil ve bono benzeri borçlanma araçları ihracını da kapsamına alır. Ancak konuyu hisse senedi halka arzları özelinde sınırlandırarak “Halka arz nedir?” sorusuna yanıt verecek olursak halka arzları; şirketlerin paylarını belirli bir bedel karşılığında yatırımcılara sunmak maksadıyla her türlü yoldan yapılan çağrıyı ve bu çağrı neticesinde gerçekleştirilen satış süreçlerinin tamamını içeren bir faaliyet olarak tanımlayabiliriz.

Bir şirket halka arz sürecinde, mevcut paylarını veya sermaye artırımı yapmak yoluyla yeni ihdas edilecek payları halka arz edebileceği gibi, bu iki yöntemi bir arada kullanmayı da tercih edebilir.

Halka arzlar, şirketlere alternatif bir finansman olanağı tanımanın yanında, şirketlerin itibarını artıran, kurumsal yönetim uyumuna, bilinirliğine ve rekabet gücüne de katkı sağlayan bir adımdır. Diğer taraftan şirket halka arzlarının yarattığı en önemli pozitif dışsallık ise sermayenin tabana yayılmasına destek oluşudur.

Halka Arz Süreci Nasıl İşler?

Şirketlerin halka arzına onay yetkisi SPK’nin; Borsa’da kota alınma ve işlem görme süreci ile ilgili inceleme görevi ise Borsa İstanbul’a aittir. Bu yüzden bir şirketin halka arz süreci, şirketlerin belirli şekli şartlarına uyarak hazırladığı halka arz izahnamesi ve gerekli diğer belgeler ile SPK’ye ve eşzamanlı olarak Borsa İstanbul Grubu’na [Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK)] yapacağı başvuru ile başlar. Dolayısıyla borsa ajanslarında çıkan halka arz bekleyen şirketler haberleri genellikle bu aşamaya ilişkindir.

Ayrıca halka arz fiyatının belirlenmesi için, bir bakıma halka arz analizini de içeren fiyat tespit raporunun hazırlanıp yayımlanması da halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisidir

Başvurunun ardından, ilgili şirket SPK ve Borsa İstanbul uzmanları tarafından finansal ve hukuki bakımdan kapsamlı bir şekilde incelenir.

Borsa İstanbul uzmanlarınca yapılan incelemeler sonucunda, şirketin kotasyon koşullarını sağladığına kanaat getirilmesi halinde, Borsa yönetimi tarafından halka arz sonrası şirket hisselerinin işlem görebileceği pazar belirlenir ve karar SPK’ye iletilir.

Yine SPK tarafından uygunluk verilirse, halka arz onaylanır. Onayın ardından satış sürecinin hangi tarihlerde ve hangi dağıtım esasına göre olacağı ve satış sonrasında da satış sonuçları kamuya duyurulur.

Satış sonuçlarının Borsa İstanbul tarafından değerlendirilmesi sonrasında ise, Kotasyon yönergenin 8. maddesinde belirtilen “Halka arz edilen payların piyasa değeri” ve “Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı” şartlarının sağlanması durumunda şirket payları kota alınarak, KAP’ta yapılacak Borsa duyurusunu izleyen 2. iş günü harka arz edilen şirket için Borsa’da gonglar çalmaya başlar. Diğer taraftan halka arz satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arz sonuçları aracı kuruluş tarafından KAP’ta duyurulur.

Halka Arza Nasıl Katılınır?

Halka arzlarda kullanılan satış yöntemleri üç gruba ayrılır, bunlar;

  • Talep Toplama
  • Borsada birincil piyasada satış
  • Talep toplanmaksızın satış

Yeni halka arz tarihleri, diğer bir ifadeyle halka arz olacak hisselerin satışları, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilen tarihte başlar.

Halka arz satışı, Borsa’da, birincil piyasada yapılabileceği gibi; borsa dışında sabit fiyatla veya belirli bir fiyat aralığı belirlenerek ya da fiyat teklifi almak suretiyle talep toplama yöntemiyle yapılabilir.

Talep toplama yöntemiyle yapılan halka arzlarda, yatırımcılar yeni halka arzlara katılmak istediklerinde, ancak ilgili halka arz için belirlenen kurumlar üzerinden talep oluşturabilirler.

Borsa birincil piyasada satış yöntemiyle gerçekleşen halka arzlara katılım ise, diğerine göre çok daha kolaydır. Buna göre, bu tür halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, herhangi bir aracı kurumda bulunan borsa hesapları vasıtası ile borsadan hisse senedi satın alır gibi emir girebilirler.

Halka arzlar sırasında talep oluşturabilmek için hesabınızda yeterli tutarda nakit bulunması gerekir. Ancak bazı halka arzların katılımında T+2 bakiye de kullanılabilir veya örneğin Bist 100 ya da çoğunlukla daha dar kapsamlı olarak Bist 30 hisseleri veya bazı yatırım fonları gibi çeşitli yatırım araçlarının teminat gösterilmesine de izin verilebilir.

Halka Arza Kimler Katılabilir? 

Halka arzdan hisse almak ile ikincil piyasadan hisse almak arasında, bir şirkete ortak olma açısından ve yine hisse senedinin yatırımcıya tanıdığı haklar bağlamında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu yüzden halka arzlara yerli ve yabancı Borsa İstanbul’da hisse alıp-satabilen tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar katılabilirler. Borsa İstanbul’da işlem yapabilmek için ise 18 yaşını doldurmuş olarak bir aracı kurumda ya da bankada yatırım hesabınızın olması yeterlidir.

Tüm halka arzların neticede bir borsa yatırımı olduğu düşünülecek olursa, eğer halka arzlara ilk defa katılacaksanız, öncelikle “Borsa Nedir?” sorunun cevabını öğrenerek yola koyulmanın, sizin için iyi başlangıç olacağı söylenebilir.

Borsa'da Yeni Halka Arz Olacak Şirketler

Daha önce de değindiğimiz gibi, halka arzlarda hisse satış süreci ve devamında borsada işlem görmesine kadar, öncesinde birçok resmi prosedürün tamamlanması gerekiyor ve SPK’den onay gelene kadar yeni halka arz olacak şirketlerin hangileri olacağı ve yeni halka arzlar ne zaman sorusuna net bir cevap verebilmek mümkün olamıyor. Ancak yapılan halka arz başvurularını incelediğimizde önümüzdeki süreçte de büyük olasılıkla yeni halka arz edilecek hisselerin olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Diğer taraftan SPK duyuru yapılıp hisse halka arz takvimi netleşmeden hangi şirketlerin halka arz olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmanın zaten çok bir anlamı olmayacaktır. Çünkü yeni halka arz olacak şirketleri SPK onayından önce bilmenin yatırımcı açısından herhangi bir avantajı yoktur. Burada önemli olan, yeni halka arz olacak hisseler arasında, halka arzına katılmak istenilenlerin satış tarihini kaçırmamaktır. Bu sebeple güncel halka arz takvimini sitemiz üzerinden belirli periyotlarla takip etmeniz, en son halka arzlar ve yaklaşan halka arzlardan haberdar olmanızı sağlayacaktır.

Halka Arza Katılmanın Avantajları Neler?

Özellikle son yıllarda artan halka arzlar dolayısıyla, birçok yatırımcı tarafından halka arzlara katılmanın ne gibi avantajları olduğu merak konusu olmaya başlamıştır. İster Forex yatırımı yapıyor olun, ister VİOP yatırımı, isterseniz de Borsa’da hisse senetlerini tercih ediyor olun; her durumda yatırım yapacağınız piyasanın işleyişini ve kendine özgü özelliklerini biliyor olmanız son derece önemlidir. 

Öncelikle şu hususun altını çizmek gerekir ki; bir şirkete ortak olmak halka arz sırasında avantajlı olabileceği gibi, halka arz sonrası ikincil piyasadan söz konusu şirket hissesinin alınması sırasında da avantajlı olabilir. Zira borsalar son derece dinamik ve değişken yapılı oluşumlardır. Bu yüzden yatırım fırsatı anlamında borsa hisseleri arasında halka arz hisseleri ve eksi hisseler gibi kategorik bir ayrım yapmak çok doğru olmayabilir.

Diğer taraftan halka arz olacak tüm şirketler için halka arz izahnamesi ve fiyat tespit raporu yayımlanmaktadır. Ayrıca yine bu raporun başka uzmanlar tarafından incelenmesini içeren ve farklı aracı kurumlar tarafından hazırlanan fiyat tespit değerlendirme raporları da halka arz öncesi yatırımcıların incelemesine sunulur. Bu açıdan bakıldığında halka arzlar, yeni halka arz olacak şirketle ilgili yatırımcının birçok bilgi ve analize ulaşabileceği bir süreç anlamını taşır ve daha fazla bilgi ve veriye sahip olmanın da bir avantaj sağlayacağı açıktır.

Yapılan şirket değerlemeleri, uzman kişiler tarafından ve genel kabul görmüş değerleme yöntemleri çerçevesinde yapılır. Halka arz fiyatları ise çoğunlukla iskonto içerir ve bu da bir bakıma değer yatırımcılığı perspektifinden bir avantaj olarak düşünülebilir. Ancak buna rağmen, her değerleme çalışmasının birtakım varsayım ve tahminler içerdiği ve bir yönüyle analist yaklaşımından da etkileneceği bilinmelidir. Bu yüzden halka arzlara katılıp katılmama kararının, yatırımcıların piyasadan hisse senedi alırken uyguladıkları kendi karar alma tarzlarına uygun olarak, her halka arza katılma sırasında spesifik bir araştırma sonucunda alınması çok daha sağlıklı olacaktır.

Halka Arz Edilen Şirket Hisseleri Nasıl Alınır?

Halka arz edilen bir şirket hissesini halka arz sırasında almamış olmak, elbette sonradan alamayacağınız anlamına gelmemektir; çünkü halka arz olan hisseler de, diğer hisse senetleri gibi, talep toplama ya da borsada satıştan kısa bir süre sonra, kotasyon yönergesi şartlarına bağlı olarak ikinci piyasada işlem görmeye başlar.

Yeni halka arz edilen hisse senetleri, ikinci piyasada işlem gördüğünde, bazen ilk günlerde alınamayabilir. Bunun sebebi, ilgili hisse senedi piyasasındaki talebin, arzı aşmasıdır. Bu arz-talep dengesizliği, yeni halka arz olan hisselerde görülebileceği gibi, eski hisse senetlerinde ortaya çıkabilir. Fakat geçmiş deneyimler, bu durumun zamanla normale döneceğini gösterir. Dolayısıyla, yeni halka arz edilen hisse senetleri de, eski hisse senetleri gibi, piyasa koşulları uygun olduğunda istenilen zamanda alınıp satılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.