Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

Swap Nedir ve Neden Swap Yapılır?

Evren Deniz - Kurumsal İçerik Uzmanı

Türkçe karşılığı “takas” demek olan Swap terimi; finansal piyasalarda, iki tarafın, iki farklı finansal araçtan elde edilen nakit akış veya yükümlülüklerini takas etmesi üzerine kurulu anlaşmaları tanımlamada kullanılır. Swap anlaşmalarının para, faiz, hisse senedi ve emtia gibi farklı türleri bulunur.

Forex piyasasında yapılan işlemler de, genel olarak bir para biriminin alınıp, karşılığında diğer bir para birimin satılmasını içerir ve aynı gün içinde kapatılmayan işlemlerde iki farklı ürüne ait de nakit akışları ya da yükümlüklerin değiş-tokuşundan dolayı swap geliri veya gideri söz konusudur.

Bu yüzden “Forex Swap” olarak da bilinen karşılıklı döviz alım-satımına ait swap oranları, gece boyunca açık tutulan bir alım satım pozisyonu için kazanılan veya ödenen faizi ifade eder.

Bu yazıda, finans sektöründe sıkça karşılaştığımız swap anlaşmalarının işleyişini ve bu anlaşmaların yarattığı gelir/gider dinamiklerini derinlemesine ele alacağız. Aynı zamanda, forex piyasasında yer alan swap oranlarını anlamayı ve swap hesaplamalarının nasıl yapıldığını işlem örnekleriyle detaylı bir şekilde öğreneceğiz.

Swap Nedir?

TCMB’nin (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) terimler sözlüğüne göre ise “Swap nedir?” sorusunun yanıtı şöyledir:

Swap, “İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.”

Buna göre bir swap anlaşmasında yer alması gereken unsurlar şunlardır:

  • Başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Para birimlerinin nominal tutarları
  • Sabit faiz oranları veya referans faize göre marjlar
  • Değişken faiz için referans faiz oranı
  • Ödeme dönemleri

Swap Çeşitleri Nelerdir?

Genelde faize ve dövize dayalı olarak oldukça yaygın kullanılan bir türev sözleşme türü olan swap işlemleri, bunlar dışında emtia ya da hisse senetleri üzerinden de yapılabilmektedir. 

Dünyada en çok kullanılan swap türleri döviz ve faiz swaplarıdır. Ancak yaygınlığı daha az olmakla birlikte, hisse senedi veya emtiaları dayanak alan swap sözleşmeleri de bulunmaktadır.

Döviz (Para) Swapları

Döviz swapları, bir tarafın diğer taraftan bir para birimini borç aldığı ve aynı anda diğer tarafa başka bir para birimini borç verdiği sözleşme türleridir. Taraflardan her birinin, karşı tarafa olan geri ödeme yükümlülüğü, sözleşmenin başlangıcından itibaren vadeli döviz kuru üzerinden (forward kur) sabitlenir. Bu nedenle, döviz swapları teminatlandırılmış borçlanma ve borç verme olarak görülebilir. 

Döviz swaplarında, vade müddetince taraflar, borç aldıkları döviz cinsinden karşı tarafa faiz öder ve aynı zamanda borç verdikleri döviz cinsinden faiz alırlar. Döviz swaplarının vade sonunda ise, taraflar ilk başta sahip oldukları anapara birimlerini, yine önceden üzerinden anlaşılmış bir kur veya spot kur üzerinden yeniden takas etmektedirler.

Döviz Swap Örneği

1 Euro mevcut durumda 1 Dolar’dır. X şirketi elindeki 100.000 $’ı, Y şirketinin elindeki 100.000 £ ile takas etmiştir. Anlaşmaya göre, X şirketi Y şirketine 1 yılında sonunda Euro için %3 sabit faiz ödeyip karşılığında Dolar için %4,75 sabit faiz alacak ve 1 yılın sonunda 1 Euro 1 Dolar eşitliği üzerinden anaparalarını tekrar takas edeceklerdir. Yapılan bu anlaşma bir döviz swapıdır.

Faiz Swapları

Faiz swap anlaşmaları, tarafların aynı para birimi üzerinden sabit ve değişken faiz ödemelerini takas etmeleridir. Faiz swaplarında, aynı para birimlerine ait nakit akışları söz konusu olduğundan, vade başı ve vade sonunda anaparanın takasının yapılması gerekmemektedir. Faiz swapı anlaşmalarında, üzerinden ödeme yapılacak tutara ise nosyonel değer veya kontrat büyüklüğü denilir.

Bir şirketin 100.000 TL için 1 yıllığına üçer aylık dönemler itibariyle değişken faiz alıp karşılığında belirli bir sabit faiz alması üzerine yapılan bir anlaşma da, tipik bir faiz swap örneğidir.

Hisse Senedi Swapları

Son yıllarda kullanımı giderek artan diğer bir swap türü de hisse senedi swaplarıdır.

Hisse senedi swapları, bir tarafın, diğer tarafa bir hisse senedinin temettü ve/veya sermaye kazancı getirisini ödediği ve karşılığında sabit veya değişken bir oran üzerinden faiz ödemesi aldığı, yine iki taraf arasında yapılan bir sözleşmedir.

Emtia Swapları

Genel olarak emtia tacirleri veya emtiaları hammadde olarak kullanan işletmeler tarafından yapılır. Bir emtia takası, iki tarafın belirli bir emtianın fiyatına bağlı olarak nakit akışlarını değiş tokuş etmeyi kabul ettikleri bir swap sözleşmesi türüdür.

Emtia swaplarında, işlemin taraflarından biri sabit veya LIBOR gibi bir referans üzerinden değişken faiz ödemeleri yapar, diğeri ise belirli belirli bir emtia fiyatına dayalı olarak değişken ödemeler yapar. Emtia swapları, ismine rağmen fizikî emtia swapını (takasını) içermez.

Swap İşlemi Nedir?

Swap işlemleri ağırlıklı olarak bankalar, aracı kurumlar, şirketler ve yatırımcılar arasında gerçekleşmektedir. Bir swap işlemi, özü itibariyle sözleşme niteliğinde olduğundan, taraflar doğrudan kendi aralarında da swap işlemi yapabilirler. Bununla birlikte, OTC (tezgâh üstü piyasalar) swap işlemlerine çoğunlukla bankalar veya yatırım kuruluşları aracılık etmektedir.

Şekil 1. Swap İşlemlerinde Nakit Akış Diyagramı

Swap anlaşmalarının yeni yaygınlaşmaya başladığı ilk zamanlarda, bankalar daha çok tarafları bir araya getiren bir aracı görevi üstlenmekteydi. Ancak günümüzde, swap aracılığı yapan banka ya da aracı kurumların, swap işleminde karşı taraf olarak konumlandığı veya garantör rolü üstlendiği de görülmektedir.

Swap anlaşmalarının yapılma nedeni, çoğunlukla, faiz oranlarındaki değişim veya döviz kuru oynaklıkları gibi finansal riskleri yönetmek, diğer bir deyişle faiz veya döviz kuru dalgalanmalarından doğan riskleri azaltmaktır. Ayrıca finansal kurumlar veya şirketler, farklı para birimlerinden ya da faiz türlerinden daha avantajlı borçlanma maliyetlerine sahip olmaları (karşılaştırmalı üstünlük) durumlarında da swap işlemleri gerçekleştirirler. Bu tür swap işlemleri sayesinde de şirketler, faiz maliyetlerini düşürür ve bu imkân da swap anlaşmasının faydaları arasındadır.

Örneğin, bir şirket, Dolar cinsinden borçlanma ihtiyacı içindeyken, Euro cinsinden görece daha uygun bir maliyetle borçlanma olanağına sahip olabilmektedir. Böyle bir durumda, söz konusu şirket, Euro cinsinden borçlanmak isteyen ve Dolar cinsinden görece daha düşük maliyetle borçlanma imkanına sahip başka bir şirketle swap anlaşması yaparak, iki taraf içinde, başlangıç durumuna göre daha düşük maliyetli borçlanma olanağına kavuşabilmektedir.

Ayrıca bunlara ilaveten, kâr sağlama maksadıyla swap işlemi gerçekleştirenler de vardır.

Swap Anlaşması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirketler swap anlaşmalarını çoğunlukla, risk yönetimi için veya swap yoluyla daha uygun borçlanma koşulları sağlama amacıyla yapmaktadır ve bu tür swap anlaşmaları genelde vade sonuna kadar tutulmaktadır.

Öte taraftan, kurum ya da şahıslar, faizlerdeki yükseliş ya da düşüş beklentilerine bağlı olarak, spekülatif amaçlarla da swap yapabilmektedirler ve bu türden swap anlaşmalarında kurum ya da kişiler, swap anlaşmalarını vade tarihinden önce başka bir müşteriye satmak isteyebilirler. Bu yüzden spekülasyon maksadıyla yapılan swap işlemlerinde, ilgili piyasanın likidite koşullarının uygunluğu dikkat edilmesi gereken bir unsurdur.

Buna ilaveten, çoğu swap piyasası, OTC yapısından dolayı karşı taraf riski barındırır. Karşı taraf riski, sözleşme taraflarından birinin, swap anlaşması yükümlülüğünü karşılayamayıp temerrüde düşebilme olasılığından kaynaklanır. Örneğin 2008 Küresel Finans Krizi dönemlerinde, swap işlemlerinde bu türden temerrüde düşme vakaları olmuştur.

Özetle bir swap anlaşması yapılmadan önce; sözleşme vadesi ve şartları, faiz oranındaki beklentiler ve buna bağlı piyasa riskleri, vade öncesi işlemler için likidite koşulları ve karşı taraf riski ve bu riski güvenceye alan sözleşme koşulları olup olmadığı titizlikle araştırılmalıdır.

Forex Swap Nedir?

Forex işlemlerinde (Kaldıraçlı Alım-Satım), işlem yapılan ürünün tipine ve ilgili üründe alınan pozisyonun türüne (uzun swap ya da kısa swap) göre değişen, farklı oranlarda swap geliri veya swap maliyeti oluşabilmektedir. Forex piyasasındaki swap oranları arasındaki fark, diğer swap işlemlerinde olduğu gibi, büyük ölçüde farklı ülkelerin para birimlerine uygulanan değişen faiz oranlarıyla ilişkilidir.

Forex piyasasının işleyişinde yatırımcıların herhangi bir paritede alım ya da satım gerçekleştirmeleri, satın alınan para biriminin ödünç verilmesi, satılan para biriminin ise ödünç alınarak satılması esasına dayanır. Bu durumda yatırımcılar gün sonuna kadar (ürün bazında değişiklik gösterir) kapatmayıp, bir sonraki güne taşıdıkları pozisyonlar için, ödünç verdikleri para biriminden dolayı faiz geliri elde ederken; ödünç aldıkları para birimi için de, günlük olarak faiz ödemesi yaparlar ve aradaki farklın pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak swap geliri ya da swap maliyeti oluşur.

Diğer taraftan bazı ürünlerde hem alış hem de satışta swap oranı negatif olabilir. Bunun sebebi de, bankaların borç verme faizleri ile borç alma faizleri arasında daima bir makas olmasıdır.

Örneğin EUR/USD paritesinde uzun pozisyon alan bir yatırımcı Euro alarak bunu ödünç vermiş ve karşılığında ödünç alarak ABD Doları satmıştır. Yine aynı paritede kısa pozisyona giren bir yatırımcı ise, esasında ABD Doları alıp, karşılığında Euro satmıştır. Buna göre uzun pozisyonda, alınan Euro’dan dolayı faiz geliri oluşacak, satılan Dolar’dan sebebiyle de faiz gideri olacaktır. Aradaki fark pozitif olursa bu swap geliri, negatif olursa da swap maliyeti olarak bu tutar günlük bazda (genel bir kural olarak, hafta sonu takaslarının Çarşamba günü açık tutulan pozisyonlara uygulandığını ve bu sebeple açık pozisyonlara Çarşamba günü saat 23.59’da 3 günlük swap geliri/gideri yansıtıldığını unutmamak gerekir) yatırımcıya yansıyacaktır.

Ancak dini hassasiyetler veya herhangi bir sebepten dolayı faizden kaçınan yatırımcılar için geliştirilmiş Swapsız Forex hesapları da bulunmaktadır.

Forex Swap Hesaplama

Forex swap hesaplaması oldukça basittir. Yapılması gereken tek şey, pozisyon büyüklüğü ile swap oranının çarpılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, swap hesaplaması yapılırken, swap oranı ve pozisyon büyüklüğünün bilinmesi yeterlidir.

Hesaplamanın nasıl yapıldığını daha iyi anlamak için bir örnek yapalım:

Diyelim ki işlem koşulları sayfamızdan EUR/USD paritesinde mevcut swap oranlarının, alışta -1,25 pips, satışta ise +0,40 pips olduğunu görüyoruz. (Bu bilgiye GCM MetaTrader 4 platformu üzerinden de ulaşabiliriz.)

Forex piyasasında bir pips, çoğu parite için 0,0001 birime, yani 10000’de 1’lik bir değere karşılık gelmektedir. Ancak, örneğin JPY bacaklı paritelerde, 1 pips, 0.01 birime karşılık gelir. Puan (tick) ise pip’in 10’da 1’dir.

Forex işlemlerinde pozisyon büyüklüğü birimi olarak kullandığımız lot ise 100.000 baz para (birincil) birimine eşittir. Diğer taraftan Forex piyasasında kâr/zarar ya da swap gelir/maliyetleri her zaman karşıt para (ikincil) cinsinden hesaplanır. EUR/USD paritesinde baz para birimi Euro, karşıt para birimi ise USD’dir.

Buna göre EUR/USD paritesinde alınacak 1 lotluk pozisyonun büyüklüğü 100.000 £’dur. Bu durumda uzun pozisyonun gecelik swap maliyeti 100.000*-1,25*0,0001=12,5 $; 1 lotluk kısa pozisyonun tek gecelik swap geliri ise, 100.000*0,4*0,0001=4 $ olacaktır.

Forex Swap Oranları

Forex piyasasında her para biriminin, para biriminin ait olduğu ülke ya da birliğin merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranı vardır ve bu faiz oranları, piyasadaki diğer faiz oranları üzerinde de belirleyicidir.

Diğer taraftan arz ve talep, uluslararası piyasalardaki geçerli faiz oranları ve piyasa beklentileri gibi faktörler de Forex swap oranlarını etkiler ve kurumlar arasında forex swap oranları farklılık gösterebilir.

Bu bakımdan Forex piyasasındaki farklı döviz çiftleri ve CFD’ler için, alış ve satış swap oranları da içinde bulunulan koşullara göre değişik göstermektedir. Swap hesaplaması yapmak istediğiniz döviz çifti ya da CFD’de kurumuz tarafından uygulanan güncel swap oranlarını öğrenmek için işlem koşulları sayfamızı ziyaret edebilir ya da daha hızlı ve pratik bir yoldan swap hesaplaması yapmak için swap hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz.

Türkiye'de Swap Anlaşmalarının Ekonomik Etkileri

TCMB’nin swap işlemlerini, özellikle son yıllarda alternatif bir para politikası aracı olarak daha yoğun kullanmaya başlamasıyla, swap anlaşmalarının Türkiye’deki makroekonomik etkilerinden söz edilmeye başlanmıştır. Hiç şüphesiz, bu etki daha çok döviz likiditesinin üzerinden kendisini göstermektedir. TCMB, döviz piyasasında aşırı oynaklıklar ya da bankaların likidite eksiği-fazlası oluştuğu kanaatine vardığında, farklı zamanlarda altın, döviz ve TL swap ihaleleri açabilmektedir.

Diğer taraftan Merkez Bankası’nın farklı ülkeler ile yaptığı swap anlaşmaları (TL karşılığı yabancı para birimi swapları), net dış varlık rezervlerinde artış meydana getirmektedir. Ancak swap anlaşmalarının, net dış varlıklarda yapacağı katkı, elbette yapılan swap anlaşmasının vade süresiyle kısıtlı kalmaktadır.

2018 yılı Ekim ayında BİST bünyesinde Swap Piyasası faaliyete geçmiştir. Bunun amacı, büyük miktarı tezgâh üstü piyasada yapılan swap işlemlerinin organize bir piyasada merkezi takas güvencesiyle gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu piyasada ancak yetkili kurumlar ve TCMB işlem yapabilmektedir. TCMB, BİST Swap Piyasası’nda da çeşitli vadelerde döviz karşılığı TL swap işlemleri gerçekleştirerek, mevcut para politikalarıyla uyumlu aksiyonlar alabilmekte ve bu yolla piyasalardaki TL ve döviz likiditesini etkileyebilmektedir.

Örneğin 2019 yılında TCMB politika faizini hızlı bir şekilde %24’ten %12’ye düşürürken; bu indirim sonucu doğan fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü Borsa İstanbul ve Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşılanmıştır (TBB, 2020)

GCM Yatırım’da Bir Forex Hesabı Açın, Dünyaya Açılın 

2022 senesinde TSPB’nin elinden 3. kez aldığımız “Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri” ödülüyle binlerce yatırımcıya ulaşmanın memnuniyetini her geçen gün sizlere sunacağımız daha iyi hizmet kalitesiyle geleceğe taşımaya kararlıyız.

Şimdi siz de internet üzerinden dolar alıp satmanın kolay ve güvenli yolunu gönül rahatlığıyla yaşamak istiyorsanız, dakikalar içerisinde başvurun ve GCM Forex hesabı ile küresel piyasalara kapı aralayın.

Üstelik başvurunuzu yapar yapmaz alacağınız deneme hesap numarası ve şifrenizi kullanarak ücretsiz “GCM Forex Demo Hesabı”nda hiç risk almadan 100.000 $ sanal parayla işlemler yapmaya başlayabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Swap, belirli bir varlığa veya yükümlülüğe ait olan nakit akışlarının belirli bir süre boyunca anlaşma tarafları arasında değiş tokuşu anlamına gelir. Swapın; para, faiz, hisse senedi ve emtia gibi farklı türleri bulunur. Örneğin belirli bir tutar üzerinden belirli bir vade için, tarafların değişken ve sabit faiz getirilerini takas etmeleri üzerine yapılan bir anlaşma, bir faiz swapı işlemidir.

Forex’te swap işlemi, genellikle 23.59’da açık olan pozisyonlara (tam bilgi için forex işlem koşulları sayfasına bakılmalıdır) otomatik olarak uygulanır. Hafta sonu için swap geliri/gideri söz konusu olmazken, Çarşamba günü saat 23.59’da 3 günlük swap geliri/gideri yansıtılır.

Swap geliri/maliyeti hesaplanırken pozisyon büyüklüğü ve ilgili ürünün swap oranları çarpılır. Örneğin EUR/USD paritesinde swap oranı kısa pozisyon (swap satış) için 0,40 pip (1 pip=0,0001 birim) olduğu durumda, 1 lotluk işlemde swap geliri, 100.000*0,0001*0,4=4 USD şeklinde hesaplanabilir.

Swap işlemleri, faiz ve kur oynamalarından kaynaklanan riskleri yönetme veya borçlanma maliyetlerini azaltma amacıyla kullanılmak gibi birçok avantajı bünyesinde barındırır. Ancak, swap işlemleri riskleri tamamen ortadan kaldıramaz. Karşı taraf riski barındırması ve belirli bir standardının olmaması gibi unsurlar da dezavantaj unsurları olarak zikredilebilir.

Forex piyasasında her para biriminin, para biriminin ait olduğu ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen kendi faiz oranı vardır ve bu faiz oranları, piyasadaki diğer faiz oranları üzerinde de belirleyicidir. Ancak swap oranları bunun yanı sıra arz ve talep, uluslararası piyasalardaki geçerli faiz oranları ve piyasa beklentileri gibi faktörlerden de etkilenir ve kurumlar arasında farklılık gösterebilir.

DENEMEYE FOREX İLE BAŞLAYIN

Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Diğer Makaleler
DeFi, adeta bir bilim kurgu romanının sayfalarından fırlamış gibi görünen, kripto para dünyasının en heyecan verici kavramlarından biridir. Merkeziyetsiz finansın kısaltması olan DeFi, bankalar gibi geleneksel finansal aracılara ihtiya ...
Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların yükselişiyle birlikte, kripto para piyasasının değişken dünyasını dengelemeye destek olmak için yeni bir dijital varlık türü ortaya çıktı: Stablecoin’ler. Gün&uum ...
Delist Ne Demek? Bir menkul kıymetin (örneğin, hisse senedi veya kripto para birimi), işlem gördüğü borsanın kotasyon şartlarını kaybetmesi veya farklı sebepler nedeniyle borsada liste dışı bırakılması (kotasyondan çıkarıl ...
Airdrop'lar, 2010'ların başında trol diye tabir edilen kişilerin birilerine istenmeyen dosyalar gönderme imkânını keşfetmesiyle moda oldu. Ancak günümüz fintech dünyasında airdrop kavramı farklı bir anlam kazanmıştır. ...
Blockchain teknolojisinden güç alan kripto para dünyası, yer kürenin görece olarak yeni keşfettiği bir alan; bu yüzden kripto para piyasası Bitcoin’in 2009 senesinde ortaya çıktığından beri genellikle d&uu ...
Rezerv para, genellikle merkez bankalarının veya diğer finansal kuruluşların, ülkelerinin döviz rezervlerinin bir parçası olarak büyük miktarlarda tuttukları, küresel olarak tanınan para birimlerini, gelişmiş ülke ...
ÜCRETSİZ DENEME HESABI İLE RİSK ALMADAN DENEMEYE BAŞLAYIN!
Denemeye başla butonuna tıklayarak GCM'den elektronik ileti almayı, kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni ve izin Formu'nu kabul ediyorum.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri temsilcimize merhaba deyin!
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara mümkün olan en iyi yatırım deneyimini sunabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerez politikalarımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.